Strona startowa

Zabytki


 Mapa_Tablica_Nowy_Korczyn.jpg

Z minionej świetności Nowego Korczyna i jego okolic, zachowało się wiele zabytków sztuki:

1. Kościół i klasztor pofranciszkański w Nowym Korczynie, fundacji Bolesława Wstydliwego i Św. Kingi, z 1257r.


Jest to świątynia gotycka, wybudowana z czerwonej palonej cegły, wsparta szkarpami, o ostrołukowych oknach i żebrowaniach. Nawa utrzymana w stylu odrodzenia z beczkowym sklepieniem, oświetlona oknami zakończonymi owalnie. Najstarszą częścią świątyni jest wczesnogotyckie prezbiterium z XIII w. krzyżowo żebrowym ( jedno z najstarszych tego rodzaju sklepień w Polsce).

W kościele na uwagę zasługuje:
• nawa gotycka z XIV w. o sklepieniu kolebkowym z XVII wieku,
• fasada zachodnia z XIX w.
• polichromia Mateusza Rejhana i Mikołaja Janowskiego z 1764 r.
• ambona rokokowa,
• dzwonnica z XVII w.
• średniowieczny obraz ,, Zaśnięcie Matki Bożej”
• fresk diabła.

2. Kościół pojezuicki Św. Trójcy w Nowym Korczynie, zwany Farnym z XVI w. gotycko - renesansowy z dwiema wczesnobarokowymi kaplicami z 1608 r.

W kościele znajduje się:
• wczesnorenesansowy portal główny z 1634r. z orłem polskim i snopkiem Wazów,
• sklepienie w prezbiterium w nawie, kolebkowe, z lunetami,
• barokowy krucyfiks z XVII w.
• wyposażenie kościoła barokowe i późnobarokowe,
• relikwie wielu świętych, przeważnie męczenników.

3. Kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja w Starym Korczynie, powstały w XIV w. na terenie najstarszej parafii z przełomu XI i XII w. w Starym Korczynie, urodził się Bolesław Wstydliwy.

Od 1550 r. przez dwa wieki parafię obsadzali plebani, profesorowie Akademii Krakowskiej. Kościół w Starym Korczynie składa się z dwóch części: gotyckiej, w skład niej wchodzą-prezbiterium, nawa i zakrystia- oraz neogotyckiej z XIX w. Najstarszym zabytkiem jest krucyfiks z 1500 r. Na uwagę zasługuje tu
stary (obecnie odnowiony) obraz wyobrażający Św. Joachima, uczącego Matkę Bożą czytać. Obok świątyni wznosi się murowana dzwonnica, w której znajdują się 4 dzwony, ukryte w czasie II Wojny Światowej przed hitlerowcami.

4. Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Ostrowcach z XIII w. Obecny obiekt jest gruntownie przebudowany w latach 1897-1900. Znajduje się tu słynący łaskami z XVI w. - obraz Matki Bożej Pokoju.

Na placu przed kościołem znajduje się obelisk poświęcony pamięci rycerza Jana Nasiana, który zdobył chorągiew krzyżacką w bitwie pod Koronowem.

5. W Piasku Wielkim znajduje się kościół pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wzniesiony w I poł. XIV w. Pochowany tu został poległy pod Grotnikami- Spytek z Melsztyna.

Świątynia przebudowana została w XIX w. w stylu neogotyckim. W ołtarzu głównym znajduje się barokowy krucyfiks, przeniesiony z kościoła pod wezwaniem Św. Wojciecha z Kielc. Ołtarze boczne pochodzą z 1700 r. Z prezbiterium do zakrystii prowadzi gotyckorenesansowy portal. Na placu przed kościołem znajduje się tablica upamiętniająca zamieszki chłopskie, podczas Wiecu Chłopskiego w 1933 r. na którym był obecny Wincenty Witos.

6. Kościół w Strożyskach pod wezwaniem Najświętszej  Maryi Panny z 1378 r. Powiększony on został w XIX w. a wyposażenie świątyni jest w większości barokowe.

7. Synagoga klasyczna z XVII w. w Nowym Korczynie.

Jest to budowla murowana z kamienia i cegły, na planie prostokąta. Wewnątrz znajduje się obszerna, sala modlitewna, do której prowadzi dwudzielny przedsionek. Nad nim na piętrze znajduje się otwarty na salę babiniec. W sali dla mężczyzn i w emporze dla kobiet jest pozorne
sklepienie z desek. Na ścianie wschodniej zachowała się klasycystyczna oprawa aron hakodesz.

8. W Rynku Nowego Korczyna zachowało się szereg zabytkowych domów z XVII w. Najstarszy z nich to ,, Dom Długosza”, z zachowanymi piwnicami sklepionymi kolebkowo.

9. Warto także zobaczyć Źródełko Św. Kingi, zwane przez ludzi ,, Kunegundą”.

Cudowne Źródełko związane jest z kultem Św. Kingi, trwającym od XV w. Ludzie przybywali tutaj z daleka, aby czerpać uzdrawiającą oczy wodę ze studzienki. Stoi tu figurka Św. Kingi z 1820 r. Z pobytem Św. Kingi w Nowym Mieście Korczynie, modlącej się w kościele Św. Mikołaja, przy źródełku, związanych jest wiele legend.

10. Na uwagę zasługują także figury przydrożne, późnobarokowe i inne zabytkowe, znajdujące się na obszarze całej gminy, na placach kościelnych, na cmentarzach, przy drogach i mostach, przy starorzeczach. Wyobrażają one różnych świętych, najczęściej Św. Jana Nepomucena, Św. Franciszka, Św. Kingę, Matkę Bożą, Pana Jezusa. Figury te wykonane są z wapienia pińczowskiego, niejednokrotnie o dużej wartości artystycznej.

11. Można również obejrzeć stare tzw. zamczysko, czyli miejsce, ślady po zamku, w którym przebywała Św. Kinga i który był ulubionym miejscem wielu władców np. Władysława Jagiełły. Do czasów współczesnych nie zachowały się żadne pozostałości po tej budowli. Jedynie możemy szukać śladów fos. W miejscu tym, nad rzeka Nidą, stoją prywatne zabudowania wsi Podzamcze.

12. W Winiarach Wiślickich podziwiać można neoklasyczny dworek z XVIII w. położony malowniczo na skarpie wiślanej, na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Wokoło na powierzchni 18 ha rozciąga się dawny, tradycyjny park przypałacowy ze starodrzewem, z przewagą dostojnych lip i kasztanowców.

13. Na Ruskim Cmentarzu w Nowym Korczynie warto zobaczyć kaplicę Królikowskich z I poł. XIX w.- właścicieli majątku w pobliskich Grotnikach. Przy kaplicy rośnie drzewo cierniowe, przywiezione z ogrodu botanicznego w Krakowie.

W czasie I i II Wojny Światowej na terenie gminy Nowy Korczyn rozgrywały się krwawe boje o wolność i niepodległość Polski. Mieszkańcy złożyli sporą daninę krwi. Miejscowa ludność także odznaczyła się w bohaterskiej walce przeciwko najeźdźcy. W pamięci mieszkańców ten czas zapisał się również jako okres bestialstw, dokonanych przez Niemców na ludności żydowskiej.

Dla upamiętnienia poległych i pomordowanych powstało wiele Miejsc Pamięci Narodowej:

1. Z czasów I wojny Światowej pochodzi Kopiec w Uciskowie. Znajduje się tu największy w naszym regionie cmentarz wojenny z czasów I Wojny Światowej. Spoczywa w nim 1366 Żołnierzy rosyjskich i 479 austro-węgierskich. Cmentarz jest zabytkowy. Kopiec i wały usypała miejscowa ludność. We wrześniu 1991 r. cmentarz został odrestaurowany i ponownie poświęcony.

2. Cmentarz Legionowy w Czarkowach 2. z lat dwudziestych XX w. Spoczywają tu żołnierze z czasów I i II wojny Światowej. Dla upamiętnienia pierwszej bitwy 1. Półku Piechoty Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego odsłonięto tu w 1928 r. - Pomnik Legionistów, projektu Konstantego Laszczki. Pomnik ten zburzony w 1945 r. został odbudowany według oryginału i odsłonięty w 1992 r.

3. Na cmentarzu w Nowym Korczynie zachował się grobowiec, w którym spoczywają partyzanci Armii AK, pomordowani w 1944 r.

4. W Rynku w Nowym Korczynie znajduje się pomnik poświęcony żołnierzom poległym za naszą wolność. Pod pomnikiem organizowane są uroczystości patriotyczne z okazji obchodów różnych świąt państwowych i rocznic upamiętniających walki narodowowyzwoleńcze.

5. Na cmentarzu w Ostrowcach znajduje się obelisk poświecony pamięci poległych podczas kampanii wrześniowej w 1939 r.

Nowy Korczyn jest bliski każdemu kto urodził się na tej przepięknej ziemi. Przyjazny jest także przybyłym mieszkańcom, turystom i wczasowiczom. Bogactwo historii, cenne zabytki, malownicze położenie dają możliwość rozwoju gospodarczo- rekreacyjno- turystycznego.

Dzięki zabiegom władz samorządowych, proboszczów parafii, dyrektorów i kierowników jednostek udało się odrestaurować wiele zabytków i obiektów sakralnych. Między innymi na uwagę zasługuje zabezpieczenie w ostatnim czasie Synagogi, odnowienie Cmentarza Legionistów w Czarkowach, rewitalizacja Rynku w Nowym Korczynie, termomodernizacja szkół i ośrodków w Gminie Nowy Korczyn.

Do najważniejszych uroczystości gminnych, organizowanych przez Urząd Gminy w Nowym Korczynie, Gminny Ośrodek Kultury i Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej, obchodzonych cyklicznie należą: ,,Sobótki”, ,, Kingonalia”, ,,Dożynki Gminne”, ,, Pożegnanie Wakacji”, ,, Dni Dziedzictwa Narodowego”, ,, Wieczór Wspomnień”, ,, Spotkania Opłatkowo - Noworoczne” i inne patriotyczno- religijne.

Na terenie Gminy Nowy Korczyn działają różne stowarzyszenia np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej, ,, Nasze Powiśle Brzostków”.

Również aktywnie funkcjonują: Klub sportowy ,, Wisła Nowy Korczyn”, ,,Błotne Orły w Błotnowoli”, ,, Orkiestra Dęta im. Jana III Sobieskiego”, ,, Parafialna Orkiestra Dęta w Starym Korczynie”, ,,Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Nowym Korczynie”, ,,Schola Parafialna w Nowym Korczynie”.

Turyści mogą znaleźć miejsca noclegowe w Gospodarstwie Agroturystycznym u Państwa Lucyny i Longina Podkowów w Rzegocinie.

Natomiast usługi gastronomiczne poleca: Zajazd ,,Kinga” w Nowym Korczynie oraz Pizza Nowokorczyńska Kawiarnio- Bar”.

Piękno Nowego Korczyna i jego okolic od wieków przyciągało tu wielbicieli łagodnych, malowniczych, niepowtarzalnych krajobrazów Ponidzia. Dziś przybywają tu amatorzy rozległych przestrzeni Nadnidziańskiego Parku Narodowego, a także miłośnicy historii, zaklętej w unikatowych zabytkach, rozsianych hojnie po tej ziemi, chlubiącej się dziejami sięgającymi czasów średniowiecza.