Strona startowa

Program rewitalizacji


Rozpoczęcie prac nad Programem Rewitalizacji

Opracowanie dokumentu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2023” umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie Gminy Nowy Korczyn w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez Radę Gminy w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

Program Rewitalizacji opracowywany zostanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.

Program jest inicjowany i uchwalony przez Radę Gminy. Jego opracowanie obejmuje trzy etapy:

1 podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Programu,

2 wykonanie diagnozy i wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji,

3 określenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Ważnym aspektem rewitalizacji w perspektywie 2014-2020 jest udział społeczeństwa
i konsultacje poszczególnych elementów Programu Rewitalizacji. W ramach uspołeczniania tego procesu została utworzona na stronie internetowej Gminy Nowy Korczyn zakłada
„Program Rewitalizacji Gminy Nowy Korczyn 2016-2023”, gdzie będą zamieszczane wszelkie dokumenty, dane oraz powołany zostanie Komitet rewitalizacyjny w skład, którego wejdą interesariusze rewitalizacji: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zadaniem Komitetu będzie m.in.:

·     aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący opracowaniu Programu Rewitalizacji,

·       zaproponowanie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowanie listy najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia w Programie Rewitalizacji,

·        monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu,

·        przekładanie Wójtowi projektów aktualizacji Programu.

Gmina Nowy Korczyn zaprasza mieszkańców, a także organizacje pozarządowe/przedsiębiorców do zgłaszania swoich przedstawicieli chętnych do pracy w Komitecie ds. rewitalizacji. Ogłoszenie w tej sprawie będzie opublikowane na stronie internetowej Gminy w zakładce „Program Rewitalizacji Gminy Nowy Korczyn 2016-2023”. Gmina Nowy Korczyn otrzymała dotację na opracowanie Programu Rewitalizacji  w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”.                       

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji

 

      Zaproszenie do zgłaszania swoich kandydatur do Komitetu Rewitalizacyjnego do dnia 25 listopada 2016 r

            załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnego dla organizacji pozarządowej/przedsiębiorcy

            załącznik nr 2  - formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnego dla mieszkańca (osoby fizycznej)

 

     Zaproszenie do zapoznania się z Programem Rewitalizacji

           Program Rewitalizacji Gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2023 [PDF]
          Wzór formularza uwag [DOC]