Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Informacja o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Dodał: administrator Data: 2023-03-10 10:41:41 (czytane: 208)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 14 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarniczego na terenie gminy Nowy Korczyn za 2022 rok.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Nowy Korczyn za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok
  b. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023 – 2032
  c. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok
  d. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowy Korczyn
  e. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok
  f. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
  g. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Nowy Korczyn, Pacanów oraz Szczucin
  h. przejęcia przez Gminę Nowy Korczyn od Gminy Pacanów oraz Gminy Szczucin części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
  i. wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminie Nowy Korczyn w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  j. zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację uruchomienia linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej w ramach dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
8. Przyjęcie Apelu w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Korczynie           
           Kazimiera Gołdyn                                                    


Transmisja na żywo po kliknięciu w zdjęcie poniżej

sesja.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej w Nowy Korczynie na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)) – w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Miasta za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Wypełniając obowiązek określony zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie (dalej: Burmistrz).
Kontakt z Administratorem:
  · listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,
  · przez e-mail: gmina@nowykorczyn.pl
  · telefonicznie: (41) 234 54 05

2. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  · listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,
  · przez e-mail: iod@nowykorczyn.pl
3. Dane osobowe w postaci wizerunku, głosu oraz przekazanych poprzez wypowiedź danych są przetwarzane przez Burmistrza w celu:
  · wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej jest:
  · obowiązek prawny ciążący na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 20 ust. 1 lit. b) ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku, głosu oraz przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429 z późn. zm.) i jest udostępnianie na stronei Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.nowykorczyn.pl/page.php?kat_id=1&id=365&parent_id=365 oraz na kanale https://www.youtube.com/channel/UCqOPtIqsSN3PB6Z57HxyW3A. W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
6. Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. Dodatkowo informujemy, że: (prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych)
  1) Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
    a) dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),
    b) sprostowania danych (art. 16 RODO),
    c) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
    d) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
    e) prawo do cofnięcia zgody w stosunku do danych przetwarzanych w oparciu o udzieloną zgodę, co nie będzie miało wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych,
    f) a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych (art. 17 RODO) Burmistrz wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4) Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w obradach Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.
  5) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.
8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Nowy Korczyn w 2023 r.

Prosimy o wystawienie przed teren posesji odpadów do godz 7:00 w dniu wywozu....