Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Informacja o XVII sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Dodał: marzena Data: 2020-12-23 12:23:30 (czytane: 1188)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Korczynie. Sesja odbędzie się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Planowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2021 – 2032
b.    uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok
c.    ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn w 2021 roku
d.    połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie
e.    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn
f.    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku
g.    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
6.    Zapytania i wolne wnioski.
7.    Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja na żywo po kliknięciu w zdjęcie poniżej

 sesja.jpg


KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej w Nowy Korczynie na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)) – w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Miasta za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Wypełniając obowiązek określony zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

1.      1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie (dalej: Burmistrz). 
Kontakt z Administratorem:

·         listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,

·         przez e-mail: gmina@nowykorczyn.pl

·         telefonicznie: (41) 234 54 05

2.  2. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

·         listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,

·         przez e-mail: iod@nowykorczyn.pl

3.       Dane osobowe w postaci wizerunku, głosu oraz przekazanych poprzez wypowiedź danych są przetwarzane przez Burmistrza w celu:

·       wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej jest:

·         obowiązek prawny ciążący na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 20 ust. 1 lit. b) ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;

5.       Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku, głosu oraz przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429 z późn. zm.) i jest udostępnianie na stronei Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.nowykorczyn.pl/page.php?kat_id=1&id=365&parent_id=365 oraz na kanale https://www.youtube.com/channel/UCqOPtIqsSN3PB6Z57HxyW3A. W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.

6.   6. Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7.      7. Dodatkowo informujemy, że: (prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych)

1)    Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

a)       dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),

b)       sprostowania danych (art. 16 RODO),

c)       ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

d)       prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

e)       prawo do cofnięcia zgody w stosunku do danych przetwarzanych w oparciu o udzieloną zgodę, co nie będzie miało wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych,

f)        a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych (art. 17 RODO) Burmistrz wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3)    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4)    Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w obradach Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.

5)    Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.

8)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.

 
Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie w okresie epidemii

Szanowni Państwo. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju w dalszym ciągu podstawową formą kontaktu z pracownikami...